I Het begin
Sinds 1989 is in het oude klooster van "de zusters van St. Joseph" te Maastricht het "Katholiek Evangelisatiecentrum de Kommel" gehuisvest.
Lees meer...
II Voorgeschiedenis
In 1988 leerde Bartholomé van Oudheusden, in 1982 tot priester van het Bisdom Roermond gewijd, de "Katholische Gemeindeerneuerung" in Duitsland kennen via het "Katholisches Evangelisationszentrum Maihingen" in het bisdom Augsburg.
Lees meer...
IV De kerkelijke status
De "Gemeenschap van de gekruisigde en verrezen Liefde", werd in 1990 door Mgr. Johannes Gijsen, de bisschop van Roermond, als een "Christifidelium consociato privata" met rechtspersoonlijkheid erkend en op 8 december 1998 door Mgr. Frans Wiertz opnieuw bevestigd als een kerkelijke instelling van de Rooms-Katholieke Kerk. Naar kanoniek recht zijn wij een "private vereniging van christengelovigen" (canon 322 § 1 en 2 van het Wetboek van Canoniek Recht). Sinds 1993 is Zr. Rita-Maria Herder van de Gemeenschap.
Lees meer...
III De verdere ontwikkeling en groei van onze gemeenschap
In 1989 zijn wij begonnen: de twee stichters en een jonge vrouw uit Duitsland. Na ongeveer 2 jaar kwamen nieuwe roepingen.
Lees meer...
V De spiritualiteit
Ons leven kan worden samengevat in een zevental belangrijke aspecten.
Lees meer...
VI Ons dagelijks gemeenschapsgebed
Vader, in Uw handen leggen wij onszelf met alles wat wij zijn en hebben en geheel ons apostolaat
van evangelisatie en zielzorg. Verheerlijk Uzelf in en door ons en breng al Uw plannen tot voltooiing.
Beschik geheel over ons, ook met onze zwakheid en zondigheid.
Jezus Christus, Gij Heer van de Kerk, geef ons de volmacht om in Uw Naam, gekruisigde en verrezen Liefde,
mensen voor U te winnen en hen naar Uw wil te begeleiden, zieken te genezen, duivels uit te 
drijven en doden op te wekken. Maak daartoe in de kracht van Uw Kostbaar Bloed de weg vrij.
Heilige Geest, Gij kracht en vuur, vervul ons helemaal, rust ons toe met Uw gaven om honderdvoudige vrucht voort te brengen
voor de vernieuwing en uitbreiding van Uw Kerk. Maria, Gij onze moeder, bescherm en leid ons.
H. Maria de Mattias en H. Ignatius, bidt voor ons en strijdt voor ons. Amen.
Lees meer...
VII Onze toekomst
Deze ligt in Gods hand. Wij van onze kant willen met de genade meewerken en staan open voor de ontwikkelingen in de Kerk en de wereld, om vanuit de gekruisigde en verrezen Liefde ons antwoord te geven. Wij willen het Lam volgen waarheen het ook gaat! Wijzelf verlangen te groeien in de navolging van de gekruisigde en verrezen Liefde en ons geheel in te zetten voor de nieuwe evangelisatie.
Mogen velen de kracht van het Bloed en de kracht van de Geest van de gekruisigde en verrezen Liefde ontdekken!
Maastricht, januari 2013
Lees meer...