V De spiritualiteit
 
1. De gekruisigde en verrezen Liefde
Vanuit gebed en samenspraak hebben wij onze naam ontvangen: “Gemeenschap van de gekruisigde en verrezen Liefde”.
Hierin komt tot uitdrukking dat de leden van de gemeenschap op de eerste plaats willen toebehoren aan Hém, die zich in zijn lijden, kruisdood en verrijzenis in liefde aan ons gegeven heeft. Wij zijn dus een gemeenschap die bovenal leeft vanuit het paasmysterie. “Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, brengt hij veel vruchten voort” (Joh. 12,24).
Het grootste bewijs van zijn liefde voor ons en de mensheid vinden wij in zijn ontlediging aan het kruis, waarin Jezus zich helemaal overgeeft in de handen van de Vader. Daarom willen ook wij in elke situatie “het kruis aanvaarden” en zo “met Jezus sterven om ook met Hem te leven!” (vgl. 2Tim.2,11)
Met Maria willen wij onder het kruis staan om uit de geopende zijde van de Gekruisigde het Kostbaar Bloed te ontvangen, dat ons vergeeft, verlost, vrijmaakt, heil en genezing schenkt.
Vanaf het kruis schenkt Jezus ook zijn Heilige Geest om zijn wil te kennen en te doen.
Zo worden wij door zijn gekruisigde en verrezen Liefde omgevormd om nieuwe mensen te worden, tot grotere eer van God, tot heil van onszelf en tot heil en opbouw van de Kerk.
Vanuit deze verbondenheid met de gekruisigde en verrezen Liefde zoeken wij in de kracht van het Bloed en in de kracht van de Geest, in en met Maria naar wegen om de gekruisigde en verrezen Liefde aan de mensen bekend te maken, zodat ook zij Hem kunnen beminnen, Hem volgen en de Vader verheerlijken, waardoor het Koninkrijk van God wordt opgebouwd.
De naam van onze Gemeenschap komt tot uiting in het kruis dat wij dragen: De cirkel is het symbool voor God de Vader en tegelijk een beeld voor de schoot van Maria, uit wie Jezus geboren werd. Naar Jezus verwijzen het kruis, de stromen van Bloed en water, de wondetekenen en de doornenkroon. De duif is een teken voor de Heilige Geest.
De Vader schenkt ons zijn Zoon door Maria. De Zoon, de gekruisigde en verrezen Liefde, geeft zichzelf aan ons om ons te verlossen. Vanaf het kruis geeft de Zoon de Geest, waardoor Hij de Kerk opbouwt, leidt, heiligt en vernieuwt.
In overgave aan de Heer willen wij ons laten verlossen door het Kostbaar Bloed dat uit de wonden van Jezus stroomt en ons door de Heilige Geest laten toerusten voor onze apostolische dienst.

2. Wij zijn een kerkelijke gemeenschap
Vanaf het kruis heeft Jezus zijn Kerk gesticht. Derhalve zijn wij allereerst vanuit onze spiritualiteit en vervolgens door de bevestiging van onze zending door de bisschop een Gemeenschap in het hart van de katholieke Kerk.
Wij weten ons diep verbonden met de paus, de bisschoppen, de traditie, de concrete kerkgemeenschap in onze dagen en de rijkdom van de heiligen. 
De patroonheiligen van onze Gemeenschap zijn de H. Ignatius van Loyola, vooral vanwege zijn charisma van geestelijke waarneming, de onderscheiding van de geesten en zijn liefde voor de Kerk, en de H. Maria de Mattias, stichteres van “de Aanbidsters van het Kostbaar Bloed”,  vooral vanwege haar liefde voor de Gekruisigde en het Kostbaar Bloed. Bij beide heiligen ging het erom dat de zielen gered werden en de mensen vooruitgingen in hun geestelijk leven. 
Gehoorzaamheid binnen de Kerk is voor ons een belangrijke realiteit en opdracht.
Wij zetten al onze krachten, talenten en charismatische gaven in voor de vernieuwing en de opbouw van de Kerk.

3. De verschillende roepingen en de roeping van man en vrouw
De Gemeenschap wordt gevormd door religieuzen: priesters, broeders en zusters, die vanuit de geloften de drie evangelische raden van gehoorzaamheid, armoede en maagdelijkheid volgen en hun roeping leven in een meer missionaire ofwel meer contemplatieve vorm..
De priesters, broeders en zusters dragen speciale, religieuze kleding. De priesters en broeders een wit habijt, een bruin scapulier en gedurende de week een bruine broek als teken van eenheid met de Gekruisigde, op zondagen en hoogfeesten een witte broek als teken van eenheid met de Verrezene.
De zusters dragen een wit habijt, een witte sluier en gedurende de week een bruin scapulier, als teken van de verbondenheid met de gekruisigde Heer. Op zondagen en hoogfeesten past de kleur van het scapulier zich aan de kleur van de liturgie aan: wit, groen, paars of rood. Hierin komt de verbondenheid met de verrezen Heer tot uiting én de verbondenheid met de priesters en de Kerk. 
Bij de Gemeenschap kunnen zich leken, gehuwd of ongehuwd, in verschillende vormen aansluiten: aangesloten leden en vrienden van de gekruisigde en verrezen Liefde.
Aan het begin heeft de bisschop de leiding van onze Gemeenschap gegeven aan een man en een vrouw, om gezamenlijk deze verantwoordelijkheid te dragen. Hierin ligt voor ons de opdracht en de genade om een gemeenschap te zijn van mannen en vrouwen. Wij vullen elkaar aan, bemoedigen, vermanen en stimuleren elkaar om naar onze ware identiteit als man of vrouw te groeien, om ten volle vruchtbaar te worden voor de Kerk.

4. Wij zijn een eucharistische gemeenschap
De aanwezigheid van de Heer in het Allerheiligste Sacrament en de persoonlijke en gemeenschappelijke aanbidding hebben in ons leven een belangrijke plaats. Ieder heeft het recht en de plicht om dagelijks 1½ uur persoonlijke aanbiddingstijd te nemen (de meer contemplatieven 3 uur). Gemeenschappelijk zorgen wij ervoor, dat de Heer dag en nacht door minstens één persoon aanbeden wordt.
‘s Morgens en ‘s avonds bidden wij gezamenlijk de kerkelijke getijden. Alle gebedstijden zijn uiteindelijk gericht op de eenwording met de gekruisigde en verrezen Liefde in de dagelijkse Eucharistieviering. Hier vieren wij het Paasmysterie.
Het vieren van de gekruisigde en verrezen Liefde komt ook tot uitdrukking in ons weekprogramma. Elke week vieren wij als het ware het Paastriduüm: op donderdagavond vieren wij de Eucharistie en houden nachtwake met Jezus op de Olijfberg. De vrijdag brengen wij door in stilte en vasten, om ons te verenigen met Jezus, de vernederde Liefde, gedurende zijn kruisweg. Om 15.00 uur vieren wij de liturgie van het sterfuur. Wij aanbidden Jezus aan het kruis in zijn gekruisigde Liefde. Aansluitend houden wij reflectie van de afgelopen week om de Heer te danken en om vergeving te vragen, zo mogelijk in de biecht. 
Omdat Jezus aan het kruis zijn Bloed heeft vergoten voor alle mensen, gaan wij op vrijdagavond, steeds met zijn tweeën, op bezoek bij mensen thuis, om zijn Bloed ook daar te laten stromen. 
Op zaterdag verwachten wij met Maria in geloof de verrijzenis van Jezus. ‘s Avonds vieren wij de verrezen Liefde in een uitgebreide vespers en een aansluitende verrijzenisviering, waarbij wij de kaarsen van de zevenarmige kandelaar ontsteken, ten teken van de zevenvoudige Liefde: de mensgeworden Liefde, de reddende Liefde, de allesgevende Liefde, de vernederde Liefde, de gekruisigde Liefde, de verrezen Liefde en de verheerlijkte Liefde.
De zondag, de dag van de verrezen Liefde, beginnen wij met een feestelijke Eucharistieviering en gebruiken wij het verdere verloop van de Dag des Heren zo mogelijk als gemeenschaps- en recreatiedag. Voor velen van ons is de zondag een apostolaatsdag.
Op maandag vieren wij de verheerlijkte Liefde: Jezus zendt ons vanuit de Vader zijn Heilige Geest.
De volgende drie dagen bereiden ons voor op het wekelijkse triduüm. Op dinsdag gedenken wij de mensgeworden Liefde, op woensdag de reddende Liefde en op donderdag de allesgevende Liefde, die haar hoogtepunt vindt in het Laatste Avondmaal en de instelling van de Eucharistie.

5. Wij zijn een mariale gemeenschap
Vanaf het kruis heeft Jezus zijn moeder aan de Kerk gegeven. In, door en met Maria willen wij dan ook groeien naar een blijvende vereniging met Hem, onze gekruisigde en verrezen Liefde.
Maria, de sterke vrouw onder het kruis en de bruid van de Heilige Geest, leidt ons steeds naar het geopende Hart van Jezus, waaruit bloed en water stromen tot onze verlossing en vernieuwing door de Heilige Geest.
De “Begenadigde” leert ons te leven vanuit de genade en te bidden met het hart, om zo “te smaken en te proeven” wat de Heer ons zegt. Met Maria geven wij ons volledig aan de Heer, opdat Hij over ons kan beschikken ten bate van de Kerk en de wereld.
Onze liefde voor Maria komt bijzonder tot uiting in de dagelijkse Mariatoewijding, het rozenkransgebed en het samen met Maria smeken om de H. Geest in het middaggebed. Ook leven wij vanuit de boodschappen uit Medjugorje, die wij proberen om te zetten in ons dagelijks leven.

6. Wij zijn een charismatische gemeenschap
In onze mariale ontvankelijkheid voor de heilige Geest staan wij open voor de charisma’s en gaven die de Geest ons schenkt.
Het kunnen heel eenvoudige charisma’s zijn zoals dienstbaarheid, hulpvaardigheid, woordverkondiging etc., maar ook meer “buitengewone” charisma’s zoals talengebed, gave van profetie en kennis, gave van genezing en bevrijding, die wij vanuit onderscheiding willen inzetten voor de opbouw en uitbreiding van de Kerk.
Deze charisma’s hebben een natuurlijke plaats gekregen in onze liturgie en ons dagelijks leven.

7. Wij zijn een apostolische gemeenschap
Ons apostolisch charisma is het om mensen van alle leeftijden te begeleiden naar de persoonlijke ervaring en de belijdenis van Jezus Christus, de gekruisigde en verrezen Liefde, die in de kracht van zijn Bloed genezing en bevrijding schenkt en in de kracht van zijn Geest naar vernieuwing van leven en onderscheiding leidt.
Door onze verschillende diensten willen wij ertoe bijdragen dat mensen - vanuit hun persoonlijke ontmoeting met de gekruisigde en verrezen Liefde - ook zelf actieve medewerkers van de Waarheid worden, tot opbouw van het Koninkrijk Gods.
De inzet van ons apostolisch charisma gebeurt op verschillende wijzen, in en vanuit onze centra. Met name weten wij ons geroepen tot de volgende werkzaamheden:
a) verkondiging van het Woord in catechese, spiritualiteitscursussen, retraites, bezinningsdagen, zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren. 
b) sacramentele vieringen, gebedsdiensten met eucharistische aanbidding en muzikale vormgeving en de viering van het wekelijkse triduüm.
c) geestelijke begeleiding, vorming van de mensen die op verschillende wijze bij de Gemeenschap zijn aangesloten, gastenapostolaat.
d) pastoraal huisbezoek.
e) opname en verzorging van oudere mensen, om voor hen een geestelijke levensavond mogelijk te maken.
Ons apostolische charisma beleven wij vanuit gehoorzaamheid en een daadwerkelijke liefde tot de paus en onze locale bisschop. Onze apostolische activiteiten gebeuren volgens de normen van de Kerk en in overeenstemming met de richtlijnen van de locale bisschop. 
Jezus zegt in het evangelie dat “de arbeider zijn loon waard is” (Lc. 10,7). Vanuit onze overgave en inzet voor de Kerk vertrouwen wij erop dat ons voldoende middelen worden gegeven om te kunnen beantwoorden aan onze roeping. Een belangrijk teken van dit vertrouwen is het leven ‘vanuit de Voorzienigheid’: God doet ons - via mensen - financiële giften, gaven in natura en medewerking toekomen, waardoor wij in staat zijn ons te geven voor zijn Koninkrijk.
Terug