Toewijding van de wereld aan het Onbevlekt Hart van Maria
 
1. "Onder uw beschutting en bescherming bidden wij smekend tot u, o heilige Moeder Gods!"

Met deze woorden, die de Kerk van Christus sinds eeuwen bezingt, wenden wij ons thans in het heilig jaar van onze Verlossing tot u, onze Moeder. Wij weten ons daarbij met alle herders van de Kerk verenigd in die bijzondere band, waardoor wij een hechte gemeenschap vormen, zoals volgens Christus' wil de apostelen met Petrus een gemeenschap, een 'college' vormden. In deze eenheid verbonden, spreken wij de woorden van deze toewijding, waarin wij opnieuw de verlangens en de angsten van de Kerk met betrekking tot de wereld van vandaag willen insluiten. Veertig jaar geleden en tien jaar daarna heeft uw dienaar paus Pius XII, met het oog op hun smartelijke ervaringen, de familie van de mensheid, heel de wereld en vooral die volken, welke omwille van hun situatie uw bijzondere liefde en zorg geldt, aan uw Onbevlekt Hart toevertrouwd en gewijd. Deze wereld van mensen en volken hebben ook wij thans voor ogen: de wereld die het jaar 2000 nadert, de wereld van nu, onze wereld. De Heer heeft ons gezegd: "Gaat dus en maakt alle volkeren tot Mijn leerlingen ... Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld" (Mt. 28,19vv.). Dit woord heeft het Tweede Vaticaans Concilie zich herinnerd en hierdoor is de Kerk zich haar zending in deze wereld op nieuwe wijze bewust geworden.

U kent, o Moeder van de mensen en van de volken, al hun lijden en hoop en u neemt met moederlijk hart deel aan de strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duister, die onze hedendaagse wereld schokt; luister naar ons roepen, dat wij onder aandrang van de heilige Geest onmiddellijk tot uw hart richten: omvat met uw liefde als Moeder en Maagd des Heren deze, onze wereld, die wij aan u toevertrouwen en toewijden, vervuld van zorg om het aardse en eeuwige heil van de mensen en de volken. In het bijzonder bevelen wij bij u aan en wijden wij u toe die mensen en naties, die deze aanbeveling en toewijding het meest nodig hebben. "Onder Uw beschutting en bescherming bidden wij smekend tot U, o heilige Moeder Gods! Versmaad ons gebed niet in onze nood!"

2. Tezamen met heel de Kerk verenigen wij ons, o Moeder van Christus, voor u, voor uw Onbevlekt Hart, in die toewijding, waardoor uw Zoon uit liefde tot ons zichzelf aan de Vader toegewijd heeft, toen Hij zei: "Omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd zijn" (Joh. 17,19). Wij willen ons in deze toewijding ten bate van de wereld en van de mensen met onze Verlosser verenigen; in Zijn goddelijk hart vindt deze wereld de kracht om vergeving te verkrijgen en verzoening te bewerken. De kracht van deze toewijding is duurzaam en omvat alle mensen, volken en naties; zij overwint alle kwaad, dat de vorst der duisternis in het hart van de mens en in zijn geschiedenis kan opwekken en in onze tijd ook daadwerkelijk opgewekt heeft. Hoe diep voelen wij vanuit deze toewijding, die wij in eenheid met Christus voltrekken, de behoefte van de mensheid en van de wereld aan verlossing. Het verlossingswerk van Christus moet immers door de Kerk aan de wereld ten goede komen. Wees geprezen boven alle schepsels, Maagd des Heren, die op de meest volkomen wijze Gods roepstem volgt. Wees gegroet, die met de verlossende toewijding van uw Zoon ten nauwste verbonden bent! Moeder van de Kerk! Verlicht het volk Gods op de wegen van het geloof, de hoop en de liefde! Help ons naar volle waarheid de toewijding van Christus ten bate van heel de familie van de mensheid in de huidige wereld te beleven!

3. Wanneer wij u, Moeder, de wereld, alle mensen en alle volken toevertrouwen, dan vertrouwen wij u tevens deze toewijding van de wereld toe en leggen ze in uw moederlijk hart. O Onbevlekt Hart, help ons het gevaar van het kwaad te overwinnen, dat zo gemakkelijk in de harten van de mensen van tegenwoordig wortel schiet en waarvan de uitwerkingen het leven heden ten dage belasten alsook de weg naar de toekomst schijnen te versperren. Van honger en oorlog, bevrijd ons! Van een atoomoorlog, van een oncontroleerbare zelfvernietiging en van ieder vorm van oorlog, bevrijd ons! Van de zonden tegen het leven van de mens van zijn aanvang af, bevrijd ons! Van iedere ongerechtigheid in het sociale, nationale en internationale leven, bevrijd ons! Van lichtvaardige overtreding van Gods geboden, bevrijd ons! Van pogingen in het hart van de mensen zelfs Gods waarheid te verstikken, bevrijd ons! Van het verlies van het bewustzijn van goed en kwaad, bevrijd ons! Van de zonden tegen de heilige Geest, bevrijd ons, bevrijd ons! Hoor, Moeder van Christus, dit hulpgeroep, waarin het leed van alle mensen naar u opklinkt, het leed van complete volken! Help ons met de kracht van de heilige Geest, alle zonden te overwinnen: de zonde van de mens en 'de zonde van de wereld', de zonde in ieder vorm. Moge zich in de geschiedenis van de wereld nogmaals de oneindige heilskracht van de Verlossing tonen: de macht van de erbarmende liefde! Moge zij het kwaad een halt toeroepen! Moge zij de gewetens veranderen! In uw Onbevlekt Hart worde voor allen duidelijk het licht van de hoop!
Terug