De Vereniging Maria Koningin van de Vrede
 
De "Vereniging Maria Koningin van de Vrede" ontstond in Frankrijk in 1994 door de gebeurtenissen in Medjugorje. Vanuit de Gemeenschap van de Zaligsprekingen is deze wereldwijde vereniging opgericht. De Vereniging is open voor alle levensstanden en wil allen samenbrengen, die zich aan de harten van Jezus en Maria toewijden.

Alle leden hebben de wens, Maria als hun moeder aan te nemen en met haar verenigd te leven. Zij weten zich door haar oneindig bemind en willen alles doen, wat Maria hun vraagt vanwege de Vader van de barmhartigheid. Dat betekent serieus te nemen en uit te voeren wat Maria zegt:

Met een grote liefde beleven wat de heilige Vader (de paus) en de Kerk ons zegt.
Leven vanuit het Woord van God.
Beleven wat Maria ons zegt via de heiligen.
Beleven wat zij ons zegt op erkende verschijningsplaatsen en in de intimiteit van ons hart.

Het doel van de Vereniging Maria Koningin van de Vrede is onder de mantel van de heilige Maagd een "liefdesleger" te verenigen, dat haar kinderen over de hele wereld bijeenbrengt om in haar "één coalitie" te vormen, voor de bekering en verzoening van de hele wereld.

Door ons leven te verenigen met God, door het gebed, de liefde en het verlangen naar heiligheid, bespoedigen wij de triomf van het Onbevlekt Hart en openen wij de poort voor de Wederkomst van Christus in heerlijkheid. Door de wil van de Vader is Maria de "sleutel" van de volmaakte eenheid van heel de mensheid in God.

De "Vereniging Maria Koningin van de Vrede" is geen beweging, maar een opwekkende, levendmakende "Adem" van de heilige Geest, die ons geestelijk leven in de Kerk opnieuw wil verfrissen. Ze wil een school van liefde zijn, waarin de maagd Maria ons de weg van de eenwording met God leert. Heel ons doen en laten moet ervan doordrongen zijn, zodat alles door Maria geschiedt, met het doel de hele wereld en iedereen afzonderlijk naar haar (terug) te leiden en door haar naar het Hart van Jezus.

De spiritualiteit van de vereniging Maria koningin van de vrede

De overwinning van de Liefde kan slechts door de eenheid van de harten gerealiseerd worden. De heilige Maagd wil in onze tijd de harten van haar kleinsten zó verenigen, zoals haar Onbevlekt Hart met het Hart van Jezus verenigd is. Dat is in zachtmoedigheid, smart en vurigheid. Alles doen, alles zijn, alles opdragen voor de intenties van de heilige Maagd.

"Niets voor zichzelf vragen, Maria niets afslaan, de heiligheid zoeken, doordat men bemint zonder naar zichzelf te kijken, maar door te geven en zich over te geven, in de zekerheid dat God ons nodig heeft voor de bekering van de ongelovigen, de vrede in de wereld en de eenheid van de Kerk."

  • Zachtmoedigheid: Zalig de zachtmoedigen

De zachtmoedigheid is een door God beloofde, unieke, bevoorrechte relatie, een onuitsprekelijke vertroosting: "... haar zuigelingen worden op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld. Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten: in Jeruzalem zult gij getroost worden" (vgl. Jes. 66,11-13). We kunnen ons geheel en al aan de Moeder der barmhartigheid toevertrouwen, zoals het kleine kind Jezus, om te leven in deze diepzinnige intimiteit van een mysterie dat ons binnenleidt in het Hart van de Allerheiligste Drievuldigheid.

  • Smart

In ons leven ervaren wij vaak pijn en lijden. De heilige maagd Maria zegt ons dat dit lijden, wanneer wij het aanvaarden, de hoogste en meest intensieve bron van liefde en vreugde kan worden. "Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden" (Joh. 15,13). Aan de voet van het kruis van haar geliefde Zoon is Maria uit liefde voor ons "onze Moeder van Smarten" geworden. Wanneer wij ons lijden met Maria verenigen, door het mysterie van het verlossend lijden van Jezus, wordt dit lijden vruchtbaar. Maria leert ons te beminnen zoals God bemint, dat wil zeggen door zich totaal weg te schenken.

  • Vurigheid

Maria nodigt ons uit alle middelen te gebruiken, om ons te verenigen met haar Onbevlekt Hart en alles in haar te volbrengen. Het innerlijk gebed blijft het sleutelwoord. Daarbij voegen we geleidelijk toe wat Maria ons in Medjugorje vraagt: tweemaal wekelijks vasten, dagelijkse rozenkrans, dikwijls de H.Communie ontvangen, maandelijks biechten, dagelijkse lezing van de Bijbel, toewijding aan de Harten van Jezus en Maria, heiliging van de tijd door het dagelijks leven uit de handen van God te ontvangen en het ook weer aan Hem terug te geven. Maria nodigt ons uit dit alles te beleven, volgens onze mogelijkheden, in een zeer grote vrijheid, in de vreugde, om zo langzamerhand kinderen van het licht en de schoonheid te worden. Het belangrijkste is deze persoonlijke keuze: te verlangen zich aan God te geven door Maria.

De middelen die Maria ons aanreikt

Het gebed is vreugde en het opent ons hart voor God. "Bidden wil zeggen luisteren naar God." Het gebed voedt het hart. Door de heilige Dominicus vraagt Maria ons de rozenkrans met het hart te bidden!

Het vasten is een wapen voor de vrede. Het is ook door de gemeenschap van de heiligen een middel van solidariteit met de armen. Laten we met Maria en de heilige Serafim leren vasten met het hart!

De heilige Mis is de hoogste en machtigste vorm van gebed. Hier schenkt God zichzelf aan ons en wij offeren ons aan God. Met de engelen aanbidden wij onze Heer in de Eucharistie.

Biecht en verzoening. "De waarheid zal u vrijmaken" (Joh. 8,32). Biechten is erkennen dat men kind is: men werpt zich in de armen van Onze Vader. Laten wij deze genade van genezing, vreugde en volheid van leven aannemen. Laten wij met de heilige Bernadette groeien in nederigheid.

De Bijbel is het Levende Woord van God, zij is voedsel. Dit woord is waarheid en kan ons leven veranderen. Laat ons, in navolging van de kerkvaders, het Scheppend Woord overwegen.

Een toewijding die je leven verandert

Het vernieuwde leven in Maria, dat de Vereniging jou wil leren, vindt zijn hoogste uitdrukking in de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria en door haar aan de Allerheiligste Drievuldigheid.

Opdat deze toewijding jouw leven diep en blijvend kan veranderen, stelt de Vereniging Maria Koningin van de Vrede jou een 33-daagse voorbereiding voor, die jou zal helpen, jouw leven helemaal aan God over te geven. Voor dit doel werd een boek samengesteld, dat de 33-daagse voorbereiding op de toewijding en de statuten van de Vereniging bevat.

Door de Mariatoewijding te voltrekken word je lid van de Vereniging Maria Koningin van de Vrede. Het is niet de bedoeling om een nieuwe vereniging naast alle anderen op te richten. Door de Mariatoewijding verenigen de mensen zich wereldwijd rondom Maria.

Wat gebeurt er gedurende de 33-daagse Mariatoewijding? Op elke dag wijden wij aan Maria een bepaald deel van ons leven toe. De dagelijkse Mariatoewijding bevat een reeks gebeden en meditaties, daaronder de geloofsbelijdenis, een boodschap van Medjugorje, een overweging van een heilige of een tekst van de paus. Het hoogtepunt vormt telkens een toewijdingsgebed aan Maria.

De Mariatoewijding is ervoor bedoeld geleefd te worden en elke keer, wanneer wij haar voltrekken, ons leven te veranderen. Zij kan, zo men wil, vaak herhaald worden. In elk geval zal Maria ons naar het Hart van de Vader leiden. Iedereen is daartoe opgeroepen deze Mariatoewijding met grote ernst en volharding te voltrekken. De teksten zijn zo samengesteld, dat iedereen, waar men ook staat in zijn geestelijk leven, hierin het juiste voedsel kan vinden.

Men kan de Mariatoewijding alleen of met anderen samen doen. Bij voorkeur zal de toewijding tijdens een Eucharistieviering afgesloten worden met de gebeden van de 33e dag.

Het boek met de Mariatoewijding en de statuten van de Vereniging Maria Koningin van de Vrede is uitsluitend voor privé-gebruik en niet in de boekhandel verkrijgbaar.

Hoe is het boek van de Mariatoewijding te verkrijgen?

De centrale leiding en verspreiding van de Mariatoewijding ligt bij de "Gemeenschap van de Zaligsprekingen" in Frankrijk. (P.B. 24, F 53170 St. Denis du Maine). Voor Nederland en Nederlandstalig België wordt de Mariatoewijding verspreid door de "Gemeenschap van de gekruisigde en verrezen Liefde" ("De Kommel") in Maastricht. Voor bestellingen, aanmeldingen, reacties en vragen voor het Nederlandstalig gebied dient men zich derhalve tot deze Gemeenschap in Maastricht te wenden. Om uit de drukkosten te komen hanteren wij een richtprijs van 10 euro. (excl. portokosten).

Het boek kan ook aangevraagd worden per post of per email:  dekommel@gmail.com

In het boek van de Mariatoewijding is ook een speciale aanmeldingskaart om opgenomen te worden in de Vereniging.
Terug