Mariatoewijdingsboek
 

Maria onze Moeder

Onze maatschappij en onze wereld lijdt op alle niveaus heel diep onder het gebrek aan liefde. God nodigt ons uit om van Hem het leven te ontvangen. Daartoe heeft de Vader in de hemel ons de heilige Maagd gegeven, om ons hart en onze ziel te voeden met zijn liefde. Je kunt je hemelse Moeder ontmoeten. Zij wil je leven veranderen! Zij verwacht je niet alleen, meer nog, zij brandt van verlangen dat je naar haar toekomt. Zij kent jou reeds lang: op de dag dat God je geschapen heeft, was zij erbij. Vandaag hebben wij het nodig dat wij Maria ontmoeten om te begrijpen en te ervaren hoezeer wij bemind worden.

Jezus zei tot de leerling: Zie daar uw moeder! (Joh.19,27)

Met de heilige Theresia van het Kind Jezus weten wij dat onze roeping de liefde is: dat is ons doel en ons geluk. Maar het is onmogelijk te geven wat men niet heeft ontvangen. Om deze liefde te kunnen leven, moeten wij opnieuw geboren worden, zoals Jezus tot Nikodemus zegt. God schenkt ons zijn moeder Maria om in haar opnieuw geboren te worden. Maria is de "vrouw door God gekozen" (vgl. Joh.19,27) om het Verbond te herstellen dat door de zonde werd verbroken. In Maria kunnen wij alle tederheid en liefde van God ontvangen en kunnen wij genezen worden, want door de zonde en het gebrek aan liefde zijn wij diep verwond. Maria wil ons verzorgen en onze liefdeswonden genezen. Zij wil ons met haar zuiverheid doordringen en leren liefhebben zoals zij liefheeft. Wanneer wij dit geschenk, deze wonderbare intimiteit met Maria, aannemen, zal Maria ons door haar moederlijke liefde helpen om de weg naar de Vader te vinden en de weg van het ware Leven te kiezen. Dit is een leven in God, reeds hier op aarde, om later met haar in de hemel te zijn. Zij staat ieder ogenblik aan onze zijde en houdt ons bij de hand, zoals een moeder die liefdevol de stappen van haar kleine kind begeleidt.

Maria leidt naar een nieuw leven

Door het hand over hand toenemen van de zonde, zal de liefde van de meesten verkoelen... De Blijde Boodschap van het Koninkrijk zal over heel de wereld verkondigd worden... en dan zal het einde komen (Mt.24,12.14).
Vandaag leven we in deze tijd. God de Vader, die alle mensen bemint, kan het niet meer verdragen te zien hoe zijn kinderen elkaar te gronde richten, omdat ze zich van Hem hebben afgewend. Daarom stuurt Hij elke dag Maria, zijn Moeder op aarde. Zoals de H. Faustina zei, erkennen wij dat wij in een tijd van grote barmhartigheid leven. Daarvoor geeft God ons Maria, onze Moeder, om ons te helpen de volheid van het liefde en het leven terug te vinden. Laten we niet hoogmoedig zijn, laten we Maria niet afwijzen, maar laten we haar met vreugde ontvangen. Zij komt om onze harten voor te bereiden op de wederkomst van haar Zoon Jezus in heerlijkheid.

Toewijding aan Maria

Maria roept ook jou! Zij heeft jou nodig om haar liefdesplan voor de wereld te verwerkelijken. Zij nodigt jou uit je door haar Onbevlekt Hart aan de Allerheiligste Drieëenheid toe te wijden en je volledig ten dienste van haar te stellen. De bijbelse term toewijding betekent: zich aan God geven om in zijn Verbond te leven. Het is de offerande van zichzelf aan de Schepper, door de Onbevlekte. Het doel van deze toewijding is, in de armen van de totaal zuivere Maria, God leren beminnen zoals zij Hem bemint. Maria toont ons de weg naar de éénwording met God. Zij is de meest zachtmoedige en tedere weg.

Mariatoewijdingsboek

Om je te helpen bij deze algehele toewijding aan Maria is dit Mariatoewijdingsboek samengesteld: gedurende 33 dagen word je aan de hand van dit boek geholpen om jouw leven helemaal aan God over te geven. Op elke dag van deze "33 dagen" wijden wij aan Maria een bepaald deel van ons leven toe. De dagelijkse Mariatoewijding bevat een reeks gebeden en meditaties, daaronder de geloofsbelijdenis, een gebed tot de Heilige Geest, een boodschap uit Medjugorje, een overweging van een heilige of een tekst van de paus, een psalm of lofzang uit de H. Schrift. Het hoogtepunt vormt steeds een toewijdingsgebed aan Maria. De Mariatoewijding is ervoor bedoeld geleefd te worden en elke keer, wanneer wij haar voltrekken, ons leven te veranderen. Zij kan, zo men wil, vaak herhaald worden. In elk geval zal Maria ons naar het Hart van de Vader leiden. Iedereen is daartoe opgeroepen deze Mariatoewijding met grote ernst en volharding te voltrekken. De teksten zijn zo samengesteld, dat iedereen, waar men ook staat in zijn geestelijk leven, hierin het juiste voedsel kan vinden. Bovendien bevat dit boek ook een bijlage met een rijke schat aan gebeden en teksten ter overweging. Men kan de Mariatoewijding alleen of met anderen samen doen. Bij voorkeur zal het einde van deze 33 dagen voltooid worden met een plechtige Mariatoewijding. In de Kommel is dit mogelijk op elke Mariale gebedsdag (in de regel is dit op de 1e zaterdag van de maand) of op woensdagavond hierop volgend tijdens de gebedsavond die om 19.30u. begint.

Nadat u de Mariatoewijding hebt gedaan...

is het mogelijk om lid te worden van de Vereniging Maria, Koningin van de Vrede. Het doel van deze vereniging is onder de mantel van Maria een "liefdesleger" bijeen te brengen: mensen die vanuit de toewijding aan het Onbevlekt Hart een coalitie vormen, voor de bekering en verzoening van de hele wereld. In het Mariatoewijdingsboek bevindt zich een nadere omschrijving van deze Vereniging, alsook een inschrijvingskaart.


Ware Mariadevotie

In een brief van Paus Johannes Paulus II aan de Montfortanen (8 december 2003) wordt de ware devotie tot Maria als volgt weergegeven: De godsvrucht tot de heilige Maagd is een uitgelezen middel om ten volle Jezus Christus te vinden en hem innig lief te hebben en trouw te dienen. Dit hartsverlangen om innig lief te hebben leidt direct tot een vurig gebed, waarin men Jezus de genade vraagt om te mogen delen in de onzegbare liefdesgemeenschap tussen hem en zijn moeder. De totale betrokkenheid van Maria op Christus en in Hem op de heilige Drie-eenheid valt meteen op waar Montfort zegt: Nooit denkt u aan Maria of Maria denkt in uw plaats aan God. U hoeft Maria maar te loven en te eren of Maria looft en verheerlijkt God met u. Zij is geheel betrokken op God. Ja, ik zou haar heel goed kunnen noemen: de betrekking Gods, die niet bestaat dan in verhouding tot God; ofwel de echo Gods. Zij zegt en herhaalt alleen maar God. Wanneer u "Maria" zegt, zegt zij "God". De heilige Elisabet prees Maria en noemde haar zalig omdat zij geloofd had. En Maria, de trouwe echo van God, hief het lied aan: "Mijn hart prijst hoog de Heer" (Lc 1,46). Zoals bij die gelegenheid handelt Maria nog alle dagen: wanneer men haar looft, liefheeft, vereert of haar iets geeft, wordt God geloofd, bemind, verheerlijkt, geeft men zijn gave aan God door Maria en in Maria. Ook in zijn gebed tot de moeder van de Heer geeft Montfort aan haar relatie met God een trinitaire dimensie: "Wees gegroet, Maria, geliefde dochter van de eeuwige Vader; wees gegroet, Maria, bewonderenswaardige moeder van de Zoon; wees gegroet, Maria, zeer trouwe bruid van de heilige Geest. Het Mariatoewijdingsboek wil ons helpen om vanuit de toewijding aan Maria geheel aan God toegewijd te kunnen zijn: Of met de woorden van Grignion de Montfort: Onze hele volmaaktheid bestaat hierin, dat wij aan Jezus Christus gelijkvormig worden, ons met Hem verenigen en aan Hem toegewijd zijn. Vandaar dat de beste devotie ontegenzeggelijk die is, welke ons het meest op Jezus Christus doet gelijken, met Hem verenigt en aan Hem toewijdt. Welnu, er is geen schepsel te vinden dat zo volmaakt op Jezus Christus gelijkt als Maria, zodat ook geen enkele devotie een mens meer aan de Heer toewijdt en aan Hem gelijkvormig maakt dan de devotie tot de allerheiligste Maagd, zijn heilige Moeder. Hoe meer dus iemand aan Maria is toegewijd, hoe inniger hij ook aan Jezus Christus toebehoort.

Hoe is dit boek te verkrijgen?

De uitgave van dit (oorspronkelijk Franstalig) boek is verzorgd door de Gemeenschap van de gekruisigde en verrezen Liefde te Maastricht. Het boek is derhalve te verkrijgen via de Kommel te Maastricht. (Email: dekommel@gmail.com). Als richtprijs hanteren wij een bedrag van 10 euro (exclusief portokosten), maar wij zijn ook dankbaar voor elke extra gift.

Terug