Uitspraken van de H. Maria de Mattias
 
"Laat alles getuigen van de verbondenheid met God om iedereen een goed voorbeeld te geven!"

"Alles moet eerbied en liefde uitstralen!"

"Zorg voor een rijkdom aan deugd en verdienstelijkheid voor God!"

"Spoor de anderen aan tot een plichtsgetrouw leven en tot een innigere vereniging met God!"

"Het goede blijft overal behouden en groeit voortdurend!"

"Ik beveel de zuivere bedoeling aan, alles uit liefde voor God en tot heil van de zielen te doen!"

"Zet jou in door goed gedrag, en bidden wij de "Heer, onze heilige bedoelingen, die Hij ons zelf ingeeft, ook te zegenen!"

"In alles wat wij doen, moet onze zuivere bedoeling ons leiden, om alleen God te behagen!"

"Onze bedoeling moet zuiver zijn, zo zuiver moet ook de wens zijn om God te behagen en de zielen van onze broeders te redden!"

Altijd, altijd met Jezus: zien wij altijd naar God op, handelen wij altijd met Jezus, dan is ons leven een altijddurend verlos-send offer!"

"Bedienen wij ons van de gewone middelen, welke de Goddelijke Voorzienigheid ons aanbiedt, om ons wederzijds te heiligen!"

"Worden wij allen heilig, dan zal de goede Jezus ons in zijn heerlijkheid verenigen!"

"Wees vrolijk en word heilig!"

"Wees vol van goede moed en word heilig, doordat je heel dichtbij het kruis van Jezus blijft!"

"Wees opgewekt en altijd vrolijk in Jezus!"

"Wees altijd vrolijk in de Heer en blijf in Zijn grote vrede!"

"Laat je nooit met een droevig gezicht zien!"

"Wind je niet op, doe alles in rust en met innerlijke vrede!"

"Laat je niet bedroefd maken, blijf rustig!"

"Verheffen wij onze geest tot God en laten we leven in heilige vrede!"

"Maak het dus waar en geef God de eer!"

"Laten we God de eer geven!"

"Wees rustiger en moediger. Zo dien je jezelf en het werk beter. Dat moet men daadwerkelijk doen en niet alleen in woorden!"

"Houdt moed in de Heer. Bidden we tezamen om de genade, onze plichten volkomen te vervullen!"

"Wees er zeker van dat je geroepen bent. God heeft jou een grote genade geschonken, je zult het snel inzien!"

"Wees eerbiedig en deemoedig. Wees vriendelijk, geduldig en kalm bij moeilijkheden, die je door de dag tegenkomt!"

"Wees vriendelijk tegenover iedereen en ijverig in de verheerlijking van het Bloed van Christus voor het heil van de zielen!"

"Wij hebben de genade nodig om goed te kunnen zijn voor onze medemensen, zodat zij en wij gered worden!"

"De poortzuster moet de mensen ontvangen met weinig woorden, maar met een grote vriendelijkheid!"

"Doe alles met wijsheid en let daarbij op goede manieren en een verzorgde uitdrukking. Spreek eerbiedig met iedereen!"

"Het is waar, met geduld, liefde en goedheid overwint men iedere weerstand!"

"Met heilig geduld verkrijgt men alles!"

"Doe alles met wijsheid!"

"Ga dapper en grootmoedig verder!"

"Laten we ons inzetten alsof het de eerste dag is van onze toewijding aan God: iedere dag met dezelfde ijver, met hetzelfde verlangen zielen te redden!"

"Onderneem mooie en heilige dingen voor de redding van de zielen!"

"Laat al onze inspanningen gericht zijn op de eer van God en op het heil van de zielen van onze medemensen!"

"Schuwen wij geen inspanning om zielen voor de hemel te winnen!"

"Zet je van ganser harte in voor je eigen heiliging en voor de heiliging van anderen!"

"Laten wij grootmoedig moeite doen uit liefde voor Jezus, die voor ons allemaal zo'n zwaar kruis op zich heeft genomen!"

"Het is een grote eer, zich voor God af te tobben en een groot geluk wanneer Hij het aanneemt!"

"God zal met ons zijn, als wij alleen Hem willen behagen!"

"Ons werk moet van God getuigen, daardoor prijzen wij Hem, verheerlijken Hem en houden wij van Hem!"

"Doe jouw werk goed en in volledige oprechtheid om God te behagen!"

"Doen wij alles uit liefde voor God en voor de mensen, zoals God het van ons verwacht!'

"Verricht alstublieft je werk zo goed alsof je vlak erna zou moeten sterven!"

"Moge de Moeder van Smarten voor ons de kracht en de moed vragen om de plichten van onze heilige roeping goed te vervullen!"

"Bidden wij veel, zeer, zeer veel!"

"Bidden wij zeer veel en dat met grenzeloos vertrouwen!"

"Bidden we veel dat de Heer in iedereen het geloof levendig maakt, zodat allen gered worden!"

"Zielen, zielen, zielen voor de hemel!"

"Bidden wij veel, dat God die ons tot de strijd heeft geroepen, ons de kracht geeft om te overwinnen!"

"Bidden wij vol vertrouwen tot onze hemelse Vader, om de genade door de verdiensten van Zijn zoon Jezus Christus, vruchtbaar te werken!"

"Bidden wij met nadruk voor de heilige kerk en voor de bekering van de arme zondaars!"

"Ik beveel jullie ook nadrukkelijk aan, om van tijd tot tijd in de eenzaamheid te vluchten. Daar bid je met het hart en met een levendig geloof tot Christus!"

"Bidden wij God om de terugkeer van vele arme zondaars: Het zijn immers de zielen, die Hem zijn Bloed kosten!"

"De zielen uit de zonde bevrijden, ze voor de zonde behoeden!"

"Bidden we veel voor de kerk en houden wij veel van Jezus, de Verlosser, die haar door zijn Kostbaar Bloed gesticht heeft!"

"Bidden wij dat de Heer ons allemaal in de hemel verenigt, om de heerlijkheden van het Goddelijk Bloed te bezingen!"

"Geprezen zij de barmhartigheid van God, die zich gewaardigt ons aan te kijken!"

"Geloofd zij God, die zich gewaardigd heeft, zijn liefdevolle blik op mij te laten neerkomen!"

"Hoe pijnlijk is het, om te zien, dat men God niet dankt voor het brood, dat hij ons gegeven heeft, en nog geeft, in zijn grote liefde!"

"Laten wij de hemel vragen: kracht, liefde, ijver en moed!"

"Heer, sta ons bij met Uw licht, geef ons kracht!"

"Leer bidden en zwijgen, en je zult de zegen van de Heer op jou zien neerdalen!"

"Door gebed verkrijgt men alles van God!"

"Bidden wij met vertrouwen en wij zullen wonderen zien!"

"Nadat we gefaald hebben, maken wij door het gebed alles weer goed!"

"Vertrouw op God en wees nergens bang voor. Wie God heeft, heeft alles!"

"Verlies de moed niet, vertrouw altijd op God!"

"Word toch niet kleinmoedig! Heb moed en een groot vertrouwen in de grote God!"

"Laat je niet bang maken, God zorgt voor alles!"

"Raak niet buiten zinnen, God zal je de kracht geven alles tot Zijn eer te bedwingen!"

"Laat je door helemaal niets kwellen, met Gods hulp kan men elk kwaad afwenden!"

"Je hoeft je niet gekwetst te voelen, God zal wel zorgen. Vat moed in God. Laten we geloven, dan leven we veilig!"

"Waarom voel je je gekwetst? Neem alles aan uit Gods hand. Vat moed en wees niet bevreesd. Jezus is met je en geeft je alle genade die je nodig hebt!"

"Ik verlies de moed niet. Veeleer hoop ik dat de Moeder van God voor mij al deze zusters heilig zal maken!"

"Als God met jou is, zal het jou aan niets ontbreken. Houd moed, en alles zal goed gaan!"

"Vat moed en hoop rotsvast op God. Hij blijft altijd aan ons denken!"

"Vernieuw jouw moed bij de gedachte, dat alles wat God beschikt, tot ons heil strekt!"

"Welk een grote verantwoording ben ik God schuldig voor de vele genade, die Hij aan mij verkwist!"

"De goddelijke voorzienigheid heeft me nooit in de steek gelaten, omdat ik altijd alle hoop op haar gevestigd heb!"

"Jezus, ik vertrouw op Uw woord en hoop dat ik nooit teleurgesteld zal worden!"

"Leveren wij ons over in de handen van God en vrezen wij niets!"

"Vatten wij moed en maken wij ons bewust los van alle dingen van deze wereld, zodat wij in vrijheid de hemel van God kunnen zoeken!"

"Ontmasker je eigen ego. Laat je eigen ego volledig uitroeien en leg je in de handen van God!"

"Met vrede in het hart, heb ik alles in de handen van de Moeder van God gelegd!"

"Leggen wij alles in de handen van God en vertrouwen we standvastig!"

"Vertrouwen we alles toe aan de vaderlijke handen van God en laten we geheel op Hem bouwen; vrezen we niets, we hebben immers zijn belofte!"

"Leg je in de handen van de goede God en vrees niets!"

"In de handen van God zijn al onze zorgen goed op geborgen. Daarom vertrouwen wij!"

"Hoeveel beter zijn zij (de leerlingen) in de hand van God geborgen dan in de onze!"

"Wees vrolijk en tevreden in de liefhebbende armen van onze goede Vader!"

"Met mij geschiede wat God wil!"

"Laten we onverstoorbaar in God geloven, dan zullen wij wonderen beleven!"

"Met een beetje geduld kan men, met Gods hulp, alles overwinnen!"

"In God hebben we alles. Laten we grenzeloos vertrouwen. Bidden we van harte met een heilig geduld en volharding, en wij zullen alles verkrijgen!"

"Vertrouwen wij standvastig op God, Hij is immers zo goed!"

"Jezus, hoe goed en liefdevol gaat U met diegenen om die op U vertrouwen!"

"Moed en vertrouwen in God!"

"God zij geprezen in eeuwigheid, op Hem vertrouw ik, van Hem verwacht ik al het goede!"

"Dit werk is van God, daarom beschermt Hij het!"

"Het wantrouwen tegenover onszelf moet het vertrouwen in God vermeerderen. Doen wij dus wat wij kunnen en God zal voor ons zorgen!"

"De Heer zegent de ijver en de inzet; niets zal ons ontbreken, maar Hij wil niet dat wij in zelfverzekerdheid opgaan!"

"Heer, het werk dat U mij hebt opgedragen, is mijnerzijds voltooid, ik heb alles met Uw genade gedaan!"

"God zorgt voor alles, als wij ons voor Hem uitsloven!"

"Het bevalt de goedheid van God onze wensen te vervullen, want ook al de goede wensen komen voort uit zijn barmhartigheid!"

"Laten we God danken en ver-trouwen we steeds krachtiger op zijn voorzienigheid!"

"Beminnen wij boven alles de gekruisigde Jezus, sterven we voor Hem!"

"Jezus houdt van ons zonder verdiensten van onze kant. Laten we ook van Hem houden, omdat Hij alle liefde waardig is!"

"Beminnen we onze Jezus zeer, die uit liefde voor ons is gestorven. De liefde voor Christus is alles voor ons!"

"Hebben we moed en laten we alles en iedereen los. Jezus is onze echte en werkelijke troost en kan ons echt tevreden stellen!"

"Onze enige troost bestaat daarin: Christus boven alles lief te hebben!"

"Maak je vrij van alle wereldse zaken en beoefen de liefde tot Christus!"

"Ons hart moet aan de hemel toebehoren. Geven we de wereld in ruil voor de liefde van God!"

"Bidden we met een levendig geloof en houden we veel van Jezus!"

"Jezus woont in jouw hart. Houd veel van Hem, laat je door Hem beheersen, en je zult wonderen beleven!"

"Beminnen wij Jezus met heel ons hart en doen we moeite uit liefde voor Hem!"

"Hoe goed is toch Jezus... Wanneer toch alle mensen de attente liefde van Hem voor ons zouden kunnen ervaren!"

"Hoe mooi is het toch, God te dienen en Hem met alle macht lief te hebben!"

"Voeden wij in ons hart de liefde tot de gekruisigde Jezus. Maken wij Hem aan alle mensen bekend zodat allen Hem zullen liefhebben!"

"Roepen wij alle mensen op, om Christus te beminnen!"

"Onze gesprekken moeten heilig zijn. Opdat ze heilig zijn, moet ons hart vervuld zijn van werkelijke liefde tot God!"

"Mijn hart gloeit van verlangen mijn geliefde Jezus te zien. Het maakt me ziek van smart wanneer ik zoveel onverschillige mensen zie!"

"Geloofd zij God. Laten wij Hem dienen en Hem liefhebben met geheel ons hart; Hij verdient onze totale liefde!"

"Heiligen wij ons voor de hemel en geven wij het Bloed van Jezus Christus de eer!"

"Beminnen wij onze Heer Jezus Christus; in Hem vinden wij alles!"

"Mijn lieve Jezus, ik wil niets anders dan U, U alleen bent mij genoeg!"

. "Mijn Jezus, maakt U mij waardig, U te beminnen, doet U dan met mij, wat U behaagt!"

"Mijn Jezus, ik geef mij geheel aan U, maakt U van mij wat U wilt!"

"Ik ben geheel tevreden, God te dienen, waar Hij ook wil!"

"Laten wij alles doen om onze geliefde Jezus te behagen; Hij is immers ons enige Goed!"

"Heer, ik ben gelukkig, U geheel toe te behoren. Doet U met mij wat U behaagt, als ik U maar niet beledig!"

"Moge God over mij beschikken, zoals het Hem behaagt. Dat is mij genoeg als ik Hem maar niet meer beledig!"

"De angst God te beledigen, kwelt mij zeer.... ik bid Hem, dat ik snel zal sterven, omdat ik niet meer durf te leven in dit gevaar!"

"Mijn Jezus, door Uw lijden, door het Bloed, dat U voor mij en voor alle mensen vergoten hebt, laat mij in alles Uw welgevallen zoeken en vinden!"

"Hij houdt vurig van ons; laten we daarom ook zeker zijn, dat Hij ons niet verloren laat gaan, als we Hem trouw blijven!"

"Wat een kwelling de dingen zonder U te doen!"

"Mijn God, wat moet ik doen temidden van zo vele gevaren als U mij niet bijstaat met uw genade?" "Jezus, mijn lieve Jezus, weest U altijd bij mij!"

"Wees altijd vrolijk en altijd met Jezus verenigd!"

"Wees vrolijk in de voortdurende vereniging met Jezus. De verheerlijking van het Kostbaar Bloed zij je na aan het hart gelegen!"

"Leveren wij ons helemaal aan Hem uit, en leven we uitsluitend in en voor Hem!"

"Bereiden we ons er grondig op voor, om de naaste zo veel mogelijk goed te doen!"

"Mijn Jezus, ik ben geheel de Uwe, en U bent de mijne. Ik wil mijn leven voor U gebruiken, zoals U uw leven voor mij hebt geofferd!"

"Heer, ik behoor U toe, omdat U mij geschapen hebt; ik behoor U toe, omdat U mij met uw Kostbaar Bloed hebt verlost; doet U met mij, wat U wilt!"

"Laten we ons door de liefde leiden; zij zal ons eens in de hemel verenigen!"

"Liefde, liefde tot God en tot onze lieve naaste!"

"De Heer baant ons de weg naar de werken van barmhartigheid. Zijn wil geschiede altijd en overal!"

"Geheel uit God leven door de beoefening van de naastenliefde!"

"Gebruiken wij onze dagen geheel in de dienst voor onze medemensen: daartoe zijn wij geroepen en gezonden!"

"Alles is gericht op het heil van mijn naaste, die ik van ganser harte liefheb!"

"Zetten wij ons in voor het heil van de broeders, daardoor dat we hun de weg naar God wijzen!"

"Ons hele leven is opgeofferd voor het heil van de mensen!"

"Leven en sterven, overeenkomstig onze roeping, voor het heil van onze broeders en zusters!"

"Bewijzen wij deze mensen het goede met Gods hulp!"

"Wie in deze gemeenschap leven wil, moet zich geheel voor het heil van de mensen inzetten; daartoe heeft God ons geroepen!"

"Bidden wij veel, zonder daardoor de werken van de liefde te verwaarlozen!"

"Laten we het goede doen voor de mensen, maar laten wij dat doen uit liefde tot God!"

"Ga door het leven heen, terwijl je in de harten van allen de ware naastenliefde en de echte liefde tot God plant!"

"Laten wij van onze medemensen houden en ervoor zorgen dat ze God leren kennen!"

"Wees vrolijk en doe goed aan de mensen, maar in ware ijver!"

"Waartoe God ons ook door de heilige gehoorzaamheid roept, doen wij goed aan de mensen in liefde en geduld!"

"Laten we steeds meer van elkaar houden en zorgen we ervoor, dat ons hart vol liefde is ter ere van de grote God!"

"Leef in vrede en vreugde en doet u zich moeite voor het welzijn van de naaste!"

"Onze roem bestaat hierin: moeite te doen voor onze medemensen ter ere van God!"

"Laat de moed niet zakken. Werk dapper voor het heil van de mensen!"

"Leef in het bijzonder de liefde voor de zieken!"

"Ik spaar me liever alles uit de mond om het hen te geven en ik doe het met de grootste vreugde!"

"Ik heb hier zieken, die het één en ander nodig zouden hebben... mijn hart bloedt omdat ik hen niet kan helpen!"

"Heer, vermeerder mijn zorgen, maar geef mij kracht. Laat niet toe dat door mijn schuld zo veel jonge mensen het heil verspelen!"

"Laten wij ons inspannen om met Christus zielen te redden; lijden wij met Jezus en voor Jezus. Dat is voor ons 'het betere deel'. Kop op!"

"Jezus maakt ons waardig, uit liefde voor Hem iets te lijden!"

Ik lijd en ben tevreden dat ik lijd, als alleen maar de wil van God geschied!"

"Houden wij het kruis voor ogen en danken we God standvastig, wanneer Hij ons veel te lijden geeft!"

"Laten we ons gelukkig voelen, wanneer het Hem behaagt, ons met de roede der beproevingen te slaan!"

"Het is niet de tijd om te genieten, maar om te lijden!"

"God leidt je op de weg van de moeiten, omdat Hij jullie allen heilig wil hebben! "Op naar de hemel, mijn lieve zusters, naar de hemel via de weg van Calvarië, de kruisweg. Leve het kruis!"

"Beminnen we Jezus en zijn kruis. De vrede zij met ons. God zij altijd met ons!"

"Het kruis is het erfdeel, dat onze Verlosser ons nagelaten heeft; daarna komt het paradijs...oh, het paradijs!"

"Lieve zusters, in dit leven zullen we geen hemel hebben, maar in de eeuwigheid wacht ons een heerlijke kroon. Moed!"

"Verlies niet de moed, lijd uit liefde tot God. Een mooie kroon wacht op jou in de hemel!"

"Bemoedigen wij elkander, iedere vervolging uit liefde voor God te doorlijden!"

"Zalig zijn wij, wanneer wij opnieuw Jezus en zijn kruis gaan beminnen, dat is onze troost!"

"Onze enige kracht is Jezus en zijn kruis!"

"Bemoedigen wij elkaar, graag uit liefde tot Jezus te lijden; Hij heeft immers in oneindige liefde zijn Bloed voor ons gegeven!"

"Ik ben blij voor mijn geliefde medemensen te lijden; voor hen heeft mijn Jezus immers al zijn Kostbaar Bloed vergoten!"

"Mijn hart verheugt zich, voor Jezus en met Jezus te lijden!"

"Lijden wij in vrede, goedmoedig en liefdevol zoals Jezus, onze gekruisigde bruidegom, het ons leert!"

"Verwijder je nooit van de wonden van Jezus; bestudeer in deze wonden de goede manier allen tevreden te stellen!"

"Leer de kunst om zo te lijden, dat niemand het merkt; alleen zo is het lijden vruchtbaar!"

"Zwijgend lijden, werkend lijden, vrolijk, maar toch geduldig lijden!"

"Het resultaat van het gedragen lijden zal eens in de hemel onze kroon vormen!"

"Zwijgend en biddend leren wij de kostbaarheid van het kruis beter kennen; dit kruis is immers gewijd door het Kostbaar Bloed van Christus!"

"Bewaren wij in het hart de liefde voor het lijden, en laten we ophouden ons daarover te beklagen!"

"De oorzaak van het klagen en de verstoring waren diegenen, die niet geroepen zijn tot dit leven van de arme knecht van God!"

"Ik beveel terughoudendheid en bescheidenheid aan!"

"Het is te moeilijk te praten over hen die ons gelegenheid geven om te lijden. Bidden wij liever veel voor hen!"

"Ik zou willen dat je deemoedig, deemoedig, deemoedig, maar dan ook echt deemoedig zou zijn!"

"De deemoed moet in alle dingen oplichten: deze eigenschap zal ons het meeste met onze bruidegom Jezus verbinden!"

"Bidden wij om volharding in de beoefening van de deemoed en het vertrouwen op God!"

"Geven wij het leven vorm door meer discipline!"

"Beschouwen wij ons als de onwaardigste schepselen van God, die Hij oneindig bemint!"

"Houd van de gehoorzaamheid, hecht waarde aan de versterving, geef de duivel geen ruimte!"

"De dochters van deze heilige werken moeten allen heilig zijn, dat wil zeggen: zeer deemoedig en vol zelfbeheersing!"

"Laat de zusters tegenover elkaar de deemoed oefenen, maar altijd met een oprecht hart!"

"Verdeemoedigen wij ons tot het niets, ja, tot het niets vanwege onze zonden!"

"De vernederingen zullen ons een heerlijke kroon in de hemel bezorgen!"

"Ik beveel jullie onze leefregel aan, die ik vervolmaakt wil zien!"

"In ons klooster verbetert de methode van het kloosterleven zich van dag tot dag!"

"Ik beveel het aan om aan onze heilige regels trouw te blijven en steeds te groeien in de liefde tot Jezus en in de ijver, zielen voor Hem te winnen!"

"Wees trouw aan God en onze kloosterregels!"

"Onderricht, gebed, zwijgen, in achtneming van de kloosterregels!"

"Ik beveel je aan om je in de Heer te verheugen en onze heilige regels na te leven!"

"Ik wens dat jullie... één hart en één ziel worden!"

"Werp steeds weer een blik op het heilige leven van Jezus Christus; daarin zul je vinden, dat wij één van hart en één van ziel moeten zijn!"

"Ik beveel jullie eenheid en vrede aan omwille van de liefde. Vragen wij God om grote wijsheid; deze zegt nooit: "Het is genoeg."

"Mogen mijn medezusters toch één van hart en één van ziel zijn!"

"Laat ons meer eensgezind en geestdriftiger onze kleine inspanningen voortzetten!"

"Weest eensgezind, behoudt de vrede, de eendracht en het zwijgen!"

"Weest zo één, dat jullie één van hart en één van ziel worden!"

"Bewaar de eenheid en de vrede. Deze kunnen slechts gedijen, waar geduld, wijsheid, zwijgen en gebed geoefend worden!"

"Leer de kinderen de weg van de Heer, in eensgezindheid!"

"Werken wij allen voor het zelfde doel: onze ziel en de zielen van onze medemensen te redden!"

"Leren wij elkaar te verdragen; dus geen geklaag!"

"Ik beveel jullie de eensgezindheid en de liefde aan; verdraagt elkander en levert jullie helemaal over aan de heilige wil van God!"

"Houd innig van de kinderen en verdraag hun fouten!"

"Ik wil niet, dat jullie elkaar de fouten van de anderen mededelen. De vrede van de Heer zij met ons!"

"Wanneer iemand beledigd is, moet hij om vergeving vragen en God de eer geven!"

"Ik wil, dat u niet over het geleden onrecht spreekt, daarmee doet u Jezus onrecht aan!"

"Sta geen onnodige praatjes toe in het klooster!"

"Maak aan het kletsen een einde, leg het zwijgen op en beveel alles aan de H. Jozef aan!"

"Het is niet goed de dingen 'stuk te praten'; men moet bidden, opdat God alles zegent!"

"Overtuig hen dat men niet slecht over anderen mag oordelen!"

"Behoeden wij ons voor het smeden van complotten; ze betekenen het einde van de vrede!"

"Om de geest ingekeerd te houden en om veel te kunnen bidden, is het zwijgen onontbeerlijk: weinig woorden, veel gebed!"

"Het betekent een grote verlichting voor onze geest, wanneer we zacht en doordacht spreken nadat wij goed gebeden hebben!"

"Allen beveel ik het zwijgen aan, volkomen vrede en ijverig gebed!"

"Ik beveel het zwijgen aan, de vriendelijkheid en het goede gedrag onder de medezusters!"

"Zwijgen...zwijgen...zwijgen... gebed...gebed...gebed... geloofsonderricht, geloofsonderricht, geloofsonderricht!"

"Men moet het zwijgen in acht nemen om op God gericht te blijven!"

"O zalige eenzaamheid, o zalige zaligheid!"

"Ik beveel het zwijgen en de gehoorzaamheid aan!"

"Ik beveel jullie het zwijgen aan, de teruggetrokkenheid, zo ook de ijver voor het welzijn van de aanwezigen!"

"Ik verlang teruggetrokkenheid, want we zijn bruiden van de gekruisigde Jezus!"

"Moge uit alles het zwijgen, het gebed, de liefde en de deemoed stralen!"

"Ik beveel het heilige zwijgen en de vrede van het hart aan!"

"Maak het klooster tot een werkelijk heiligdom, tot een echt huis van God!"

"Zorg ervoor dat jullie huis, een huis van God wordt!"

"Zorg er vooral voor dat er gezwegen wordt op alle plaatsen in het klooster!"

"Laat overal de ingekeerdheid en het zwijgen heersen!"

"Gebed en zwijgen! Spreek alstublieft zacht, ..., je zult verbaasd zijn over de vrede!"

"Ik heb het graag dat men voor teruggetrokkenheid zorgt en voor het zwijgen, indien men slechts zacht spreekt!"

"Altijd zacht spreken!"

"Wanneer wij de vrede in huis willen bewaren, moeten wij zwijgen en bidden. Dan zullen wij de eer van God en ons heil zien!"

"Gebed en vertrouwen, inspanning en zwijgen!"

"Het is nu eenmaal gebeurd, maken wij het weer goed door gebed en zwijgen!"

"Moed, zwijgen en gebed!"

Bewaar het zwijgen en geef het goede voorbeeld, indien u altijd zacht spreekt. Dan zult u vaststellen dat het klooster een paradijs is!"

"Men zou binnen het klooster geen stem moeten horen. Het zwijgen is voor ons een wet; wee ons, wanneer er niet op gelet wordt!"

"Men moet de meisjes helpen, ze bemoedigen, ze met vriendelijke liefde behandelen, alleen al omdat ze zo jong en hulpeloos zijn!"

"Laat in alles het gebed, de ingekeerdheid en een hemelse sfeer uitstralen!"

"Ik beveel de geest van ingekeerdheid, het zwijgen, de liefde en het gebed aan!"

"Alstublieft, praat niet veel, maar bidt veel!"

"Gebed en zwijgen; ik haat het geklets!"

"Het is beter om te lijden en te zwijgen, dan rond te kletsen!"

"Roep de mensen bijeen om na te denken over de eeuwigheid. De wereld vergeet snel!"

"Wij zijn slechts een korte tijd op deze aarde. In deze korte tijdsspanne moeten wij heilig worden!"

"Het leven is zo kort, de Heer verenigt ons allen in zijn rijk!"

"Er zijn al veel jaren van ons leven voorbij, wij zijn dichter tot de eeuwigheid genaderd!"

"Heiligen wij ons! De tijd vergaat, onze dagen zijn geteld!"

"Het bevalt me niet dat men de tijd verdoet. Wij moeten geloofsonderricht geven, bidden, zwijgen en werken!"

"Laten we geen tijd verliezen. Dienen wij onze bruidegom in vreugde!"

"Laten we geen tijd verliezen, onze eeuwigheid nadert!"

"Men moet deze lieve zusters een heilige overste geven!"

"Neem het ambt van overste aan; het is een last, die ons tot dienaressen maakt, want wij hebben de plicht allen te dienen, die ons zijn toevertrouwd!"

"Wees een voorbeeld voor iedereen en twijfel niet, dat Jezus jou in alles troosten zal!"

"God geve mij in zijn genade het verstand, dat anderen kan leiden!"

"Ik ben een arme dienares met de vaste wil, om altijd uit liefde tot Jezus te dienen!"

"Je moet je zo gedragen, zoals jij wenst dat jouw overste met jou omgaat!"

"De meerderen zijn plaats-vervangers van de heilige God!"

"Ik zal met meer nadruk en meer duidelijkheid spreken, want ik ben vastbesloten om mij volledig voor de zaak van God in te zetten!"

"Hier mag je niet 'de toeschouwer van op een afstand' spelen, je moet de zaak van God met ijver vertegenwoordigen!"

"Leer mee te voelen met iedereen die daar is. Ik vertrouw hen aan jou toe. Wees een moeder voor hen!"

"Ik verdien het niet, maar deze troost wens ik mij: al mijn zusters heilig te zien!"

"Denk na hoe je het hart van anderen kunt veroveren!"

"Bidden wij veel, opdat Gods wil gedaan wordt!"

"Hoeveel liever was ik de minste van mijn zusters in de armoedigste plaatselijke gemeenschap!"

"Stel een dagprogramma op en houd je daar ook aan!"

"Ik ben tot elke gehoorzaamheidsakte bereid, want daarin herken ik de wil van God!"

"De Heer leide mij op de veilige weg van de gehoorzaamheid!"

"De barmhartige Heer verschaffe mij de genade, in alles te gehoorzamen!"

"Ik ben een onwaardige dienstmaagd en ben altijd beschikbaar!"

"Wanneer je in gehoorzaamheid handelt, zal God jou in alles helpen!"

"Wij verwijderen ons van de zegenende handen van God, als wij niet gehoorzamen!"

"...zich deemoedig aan zijn wil overgeven!' "Gehoorzaam en word heilig!"

"Doe niets zonder de heilige gehoorzaamheid!"

"Ik zet geen stap zonder gehoorzaamheid!"

"Uit de gehoorzaamheid groeit de orde!"

"De gehoorzaamheid geeft ons hart de ware vrede; gehoorzamen wij dus in alles, wat niet zondig is!"

"Wees heel rustig in de gehoorzaamheid...wind je niet op!"

"Wanneer gehoorzaamheid, rust en ziele-ijver in huis heersen, zal God voor al het andere zorgen!"

"Ik ben bereid voor de gehoorzaamheid te sterven!"

"Alstublieft, wees goedleers, deemoedig en gehoorzaam!"

"De gedachte, dat ik met het verstand en niet met het hart heb gehandeld, ontneemt mij alle kracht!"

"Wij moeten onze meerderen met liefde gehoorzamen, dus wees trouw. God wil het!"

"Een ieder zal de meerdere gehoorzamen, die haar toegewezen is!"

"Respect en gehoorzaamheid tegenover de plaatselijke overste!"

"Men moet in alles gehoorzamen!"

"Word heilig en leergierig zoals het kind van Nazareth!"

"Welk een grote genade wacht op de gehoorzame kloostervrouwen!"

"Gehoorzaam om God te behagen!"

"Hoe mooi is toch de gehoorzaamheid!"

"Doe mij een plezier en gehoorzaam, opdat je eens en voor altijd rustig in de handen van God bent!"

"God zegent de met geweld afgedwongen gehoorzaamheid niet!"

"Hoeveel mensen gaan verloren, omdat niemand zich ontfermt over hen!"

"Ik beveel je de aan ons toevertrouwde kinderen aan. Wij zullen God daarover rekenschap moeten geven!"

"Bidden wij tot God voor deze arme jonge mensen, die Hij ons toevertrouwd heeft en waarover Hij rekenschap zal verlangen!"

"De arme meisjes zullen goede daden verrichten wanneer ze gevormd worden. Bevelen wij hen nadrukkelijk aan de moeder van God aan!"

"Volhard in het zwijgen, het gebed en de ijver met betrekking tot de opvoeding van de meisjes!"

"Zorg ervoor dat je iedereen door goede omgangsvormen voor God wint!"

"Roep de meisjes met grote vriendelijkheid terug; maar zonder ze bang te maken!"

"Nodig de arme meisjes van allerlei soort uit om naar school te gaan; doe het met vreugdevolle liefde!"

"Behandel de leerlingen altijd met fijnzinnige tact, vriendelijk respect en liefde!"

"Heb veel geduld met de meisjes en behandel ze met vriendelijkheid!"

"Geef onderricht vooral aan arme meisjes, maar doe het met tact en liefde!"

"Met Jezus en Maria in het hart snelt u de zielen te hulp, vooral de arme meisjes!' "Mijn arme lievelingen... God laat zijn rijke zegen op hen neerdalen!"

"Ik beveel jullie de arme leerlingen aan; heb geduld met hen; dat is voor mij het voornaamste werk; zij liggen me na aan het hart!"

"De armen van Christus moeten altijd toegang tot uw hart hebben!"

"Ik beveel u de armen aan, die ik bijzonder liefheb!"

"Ten eerste moet je altijd de armen dienen. Ik wil, dat men ze met tedere liefde onderricht en opvoedt!"

"Behandel de armen met liefde!"

"Heb de arme kleinen op een tedere wijze lief, uit liefde voor God!"

"Ik vertrouw jou alle arme meisjes toe; zij moeten jou omwille van Christus dierbaar zijn!"

"Zorg voor de arme meisjes en probeer hen allen voor het goede te winnen!"

"Bereid de arme meisjes grondig op het leven voor!"

"Ontferm je over de armen!"

"De arme leerlingen liggen mij zeer aan het hart. Doe wat mogelijk is, opdat ze naar school komen!"

"Op school is er orde, zwijgen en veel hartelijkheid nodig!"

"De school moet op een kerk gelijken!"

"De jonge meisjes moeten wij met de grootste liefde en geduld behandelen!"

"Voer alleen heilige gesprekken met mijn daar aanwezige zusters!"

"Ga door de meisjes daar goed te doen en verschaf daardoor eer voor God en voor de mensen!"

"Woorden alleen zijn niet genoeg voor de meisjes, zij willen voorbeelden zien!"

"Ik beveel meer ijver aan, meer overtuigende voorbeelden bij het onderricht aan de meisjes!"

"Laat je nooit anders zien dan serieus, kalm, goedmoedig en keurig in de omgangsvormen. Let er altijd op dat jouw gedrag behaagt en vreugde wekt, om zielen voor God te winnen!"

"Vatten wij moed! Houden wij van God met heel ons hart en zetten wij ons in voor het heil van de zielen, en voor de verheerlijking van het Bloed van Christus!"

"Ik beveel jullie aan: de trouw aan de regels in de ware geest van de gekruisigde Heer. Beoefen de liefde onder elkaar, de deemoed, de volle bereidwilligheid en het zwijgen!"

"Vragen wij God, onze armzalige inzet te zegenen. Moge Hij het werk van zijn dienaren vruchtbaar maken zodat de zonden ophouden en de zielen voor eeuwig ter ere van het Goddelijk Bloed gered worden!"

"Laat jullie leerlingen bidden, dat de vrede aan de wereld en aan alle gezinnen teruggegeven wordt, zodat de Heer ons eens tot één volk in de hemel verzamelen kan!"

"Leef altijd in innerlijke vrede en vrees niets. Er komt een dag dat onze goede Jezus ons door de verdiensten van zijn Bloed, allemaal in de hemel zal verenigen!"

"Mijn Jezus, ik kniel aan uw voeten neer en wil altijd op U hopen, ook wanneer U mij met het zwaard van uw gerechtigheid bedreigt, U bent immers mijn Redder!"

"Mijn Jezus, mijn hoop, laat mij niet in de steek, zoals ik verdien. Bloed van Christus, gelukzaligheid van ons hart, heb erbarmen met mij. Kruis van Christus, hoop van ons heil, sta mij bij!"

"De wereld is verkeerd en verraadt ons. Laten we waakzaam zijn en verankeren wij onze hoop op de hemel, dan zullen wij nooit worden teleurgesteld!"

"Niet wij werken, maar God werkt in ons. Al het goede is Gods werk. Laten wij ons helemaal overgeven in de armen van de Heer, Hij zal ons zijn wonderen laten zien!"

"Ik wil God niet op de proef stellen, dat Hij wonderen verricht, daarom beveel ik grote ijver aan; maar in die ijver moeten we op de genade vertrouwen en ons zelf wantrouwen!"

"Laten wij alle dagen sterven, doordat wij ons vrijmaken van iedereen en van alles. Klampen wij ons alleen aan God vast met de wens, Hem eeuwig te aanschouwen en eeuwig lief te hebben!"

"Laten wij een groot vertrouwen hebben in Jezus. Ons grootste geluk bestaat daarin Hem te beminnen en Hem trouw te dienen. Dat kunnen we echter alleen met behulp van zijn genade!"

"Wat voor een heerlijk voorrecht hebben wij: wij mogen God dienen, altijd aan God denken, God liefhebben, moeite doen om Hem vreugde te bereiden, gewoon helemaal als God's eigendom leven!"

"Laat je niet ontmoedigen door de moeilijkheden die je tegenkomt, als je anderen goed doet. De kritiek moet jouw moed versterken en jouw inzet verdubbelen!"

"Mijn Jezus, ik wil niet het genoegen; geeft U het als U het wilt; geef mij de genade uit liefde tot U echt te lijden en voor U te sterven, zoals U het wilt!"

"Wij zullen door veel droefheid heen moeten gaan, om het paradijs binnen te treden. Vragen wij God, ons de grote waarde van het lijden te laten erkennen!"

"Hoe kostbaar is toch het lijden uit liefde tot de gekruisigde Heer. Uit liefde tot een zo goede bruidegom, laat je het lijden niet ontgaan, benut ook de kleinste gelegenheid!"

"O, zoet lijden, o kruis dat onze liefde waardig is; U bent de enige vervulling van een ziel, die bemint; U leidt ons naar een echte en een volkomen liefde voor Jezus!"

"De eigenschappen die het kruis van Jezus begeleiden zijn altijd: zwijgen, gebed en liefde. Zij sporen ons aan om van God te spreken, voor God te werken, zwijgend voor God te lijden!"

"Wie eenmaal het kruis heeft geproefd, verlangt er naar, zoekt het, bemint het, hoopt erop. Men kan Jezus niet beminnen, wanneer men zijn kruis niet bemint!"

"Wie Jezus werkelijk liefheeft, hem is het kruis altijd dierbaar; wie het kruis liefheeft, bewijst daarmee met zekerheid, dat hij de echte liefde tot Jezus in het hart draagt!"

"Ik ben blij het offer van mijn leven te voleinden, dat ik God onder het zwaarste lijden aangeboden heb. Als Hij het aanneemt, is mijn geluk compleet!"

"Wees deemoedig tegenover iedereen en schaam je niet, om de gekruisigde Jezus na te volgen. Dan zal ook Hij, op de dag des oordeels tegenover de hele wereld, zich niet voor jou schamen!"

"Wederzijdse liefde in het hart van allen die jullie gemeenschap vormen, vrede en duurzame eendracht in het gemeenschapsleven, een geest van gebed en ingekeerdheid in God!"

"Weest zeer hoffelijk tegenover elkaar en altijd innemend; verdraagt wederzijds de kleine fouten en weest ervan overtuigd dat God ook ons in onze armzaligheid verdragen zal. "Men moet de kinderen liefhebben met de tederheid van een moeder en moet hun lichtzinnigheid verdragen; heel langzaam zal men de vruchten zien rijpen!"

"De fouten van anderen niet willen toedekken, dát voert tot spanningen; en vaak kloppen de dingen helemaal niet, die verder verteld worden... Laat de ware naastenliefde zichtbaar worden!"

"Hoe mooi is een kloostergemeen-schap, die alleen naar Jezus de Gekruisigde verlangt, die alleen de Gekruisigde liefheeft, alleen de Gekruisigde zoekt!"

"Laat het zwijgen jou na aan het hart liggen; het is een goede voedingsbodem voor vele deugden; neem het zwijgen op alle plaatsen en in alle tijden in acht!"

"Binnen de gemeenschap bevalt mij het zwijgen op alle tijdstippen, de liefde en de deemoed; wat het zwijgen betreft, wanneer men spreken moet, dan altijd zacht!"

"Ik beveel aan, binnen de grenzen van het mogelijke, de regels in acht te houden en de zielen van onze medemensen te redden door godsdienstonderricht, door een voorbeeld te zijn en door veel gebed!"

"Mijn God, U bent mijn schepper. Geeft U mij dan de genade, Uw heiligste wil te vervullen. Ik wil, wat U wilt en omdat U het wilt; vernietigt U alles in mij, wat niet van U is!"

"Ik verdien het niet, dat u mij gehoorzaamt, maar uw ziel verdient het, zich met deze mooie deugd te sieren. Daarom vraag ik u, doe het uit liefde tot God!"

"Houd van de gehoorzaamheid en het loslaten van alles; wanneer de Heer je zo vrij van alles vindt, zal Hij je met zijn genade omkleden en je de ware vrede laten proeven!"

"Laat je niet in de war brengen, doe het goede met vertrouwen in God, wees vriendelijk tegen iedereen en probeer de meisjes door goede omgangsvormen, voor de Heer te winnen!"

"Men bereikt meer, wanneer men de meisjes met vriendelijkheid bejegent. Vaak moet men hun fouten overzien en ze aan de moeder van God aanbevelen!"

"De deugd is zeer kwetsbaar. Met veel meisjes moet men daar vaak over spreken, altijd met behoedzame liefde. Laat ook je vreugde zien over het kleine goede, dat je in hen ontdekt!"

"Men moet de meisjes helpen, ze bemoedigen, ze met vriendelijke liefde behandelen, alleen al omdat ze zo jong en hulpeloos zijn!"

"Als toch de hele wereld katholiek zou zijn! Als toch alle mensen in één enkele schaapskooi verenigd zouden zijn! Dan zou iedereen de vruchten van het Bloed van Christus proeven, waaruit de zegeningen van de echte vrede voortkomen!"

"Verlies de moed niet, mijn lieve dochter. Als je door moeilijkheden, kwellingen, bekoringen, onpasselijkheid of andere plagen in het nauw gedreven wordt. Doe je geen bovenmenselijk geweld aan. In innerlijke vrede rust je in de gewonde zijde van Jezus!"

"Ik ga de moeiten niet uit de weg, uit liefde voor God. Ik zie in, dat als ik trouw blijf op deze manier te leven, de wereld tegen mij zal ingaan. Maar ik hoop, niet te worden beschaamd, omdat ik mijn hoop op God stel!"

"Onze congregatie is helemaal Gods werk. Hij zal zorgen, haar naar het doel te leiden ter ere van zijn Kostbaar Bloed. Intussen willen wij zijn barmhartigheid aanbevelen, zodat Hij ons met zijn genade en met zijn verlichting bij zal staan!"

"Mijn Jezus, als ik U op een of andere manier, in mijn leven niet behaag, laat U mij dan alstublieft onmiddellijk sterven. Ook als ik door verder te leven eeuwige verdiensten zou kunnen verwerven; ik zie daar van af, als U mij alleen maar de genade verleent, U nooit met open ogen te beledigen, meer wens ik niet!"

"Laten we niet terugschrikken voor de moeiten en verdrukkingen. Denken wij eraan dat onze God de moeilijke kruisdood leed, om ons te redden. Met een onaflatende minzaamheid roept Hij ons, Hem te helpen!"

"Spreek verstandig, vriendelijk, bescheiden, vanuit het innerlijk en hoffelijk. De meisjes moeten jouw geduld, jouw liefde en jouw echte zorg om hun welzijn merken. Handel zonder zelfzucht zoals God en zoek in alles alleen Zijn welgevallen!"

"Ruk je hart los van de aarde...wij staan bijna op de drempel van de eeuwigheid. Hoe gelukkig ben ik om te sterven in de armen van de gekruisigde Jezus, die mij uitgeno-digd heeft om me aan Hem toe te wijden!"

"Schudden wij ons geloof wakker... Lijden is de grootste kostbaarheid in deze wereld... Wee diegene, die geen aandeel heeft aan het erfdeel, dat onze bruidegom Jezus Christus ons heeft nagelaten. Kruis... kruis... gij, liefde voor het kruis, brand altijd in onze harten!"

"Hoezeer vergissen wij ons toch, als we het kruis uit de weg gaan; wanneer wij erom heen willen gaan, geraken wij in een web van andere onaangenaamheden, die ons droevig maken, ons onrustig maken, ons ontmoedigen en ons terneer drukken en onze laatste hoop verstikken!"

"Wanneer wij het kruis verlaten en ons gemak zoeken, verliezen wij de vrede van het hart; de wereld lacht ons dan uit, zij drijft ons in het nauw, neemt ons op haar sleeptouw; en wat wij daarbij vurig verlangd hebben komt nooit uit, en als het eens uitkomt, stelt het ons teleur!"

"De kostbaarheid van het lijden uit liefde voor God te erkennen, alle mensen te achten en lief te hebben, zonder slecht over iemand te oordelen, zonder zich over het geleden onrecht of over de bijkomende belediging te beklagen. Dat is wat God van ons wil!"

"Bestudeer je de kunst, heilig te worden, en dat snel; de kortste weg is de heilige gehoorzaamheid, de liefde en de deemoed; je moet beginnen met de deemoed, doordat je de Heer volhardend daar om vraagt!"

"Herinneren wij ons, dat onze Verlosser zijn liefhebbende blik op de kleine kinderen liet rusten; Hij verdroeg hun fouten met onuitputtelijke liefde; doen wij dat evenzo en beklagen wij ons nooit over hun ongemanierdheid; op een dag zullen zij onze kroon zijn, als we volgehouden hebben hen te vormen in geduld!"

"Het zou goed zijn, als je de voorbijgegane zaken in de handen van God zou leggen en er niet meer aan zou denken. Vergeef zo goed je kunt en houd van God met heel het hart. Hij is immers het oneindige Goed. En uit liefde voor God houden wij ook van elkaar!"

"Het is een grote hulp om van tijd tot tijd in de eenzaamheid te vluchten om met God te spreken, om vol vertrouwen zijn zuivere liefde te vragen, om de pijn over de eigen zonden te ervaren en de genade van de volharding af te smeken, zodat wij elkaar, eens, weer allemaal terugvinden in de zalige heerlijkheid van de hemel!"

"Laten we zacht spreken en het zwijgen in acht nemen; ik lijd er zeer onder, dat ik het zwijgen niet volhoud, ik bedoel gedurende de hele dag; als men uit noodzaak spreekt, zal het zacht geschieden... het luide spreken stoort me erg!"

"Houden wij ons altijd voor ogen dat de tijd snel vergaat. Laat het onze enige zorg zijn, Jezus lief te hebben. Hij is ons Alles. Jezus in het hart, Jezus in de geest, Jezus in de ziel, Jezus in de woorden, Jezus in de werken!"

"De familie die God jou heeft toevertrouwd, zijn mensen die Hem Bloed gekost hebben. Hij schonk hen een grote genade, je zult het snel zien. Heb moed, want God heeft jou tot een hoge waardigheid verheven. Antwoord daarop met tedere liefde!"

"Toets hen beter, opdat zij een waardig werktuig ter ere van God kunnen worden. Waarvoor zouden wij onze gemeenschap met vrouwen vullen die niet geschikt zijn om aan de opgave van deze gemeenschap te voldoen?" "Alstublieft, laat de meisjes daar zien hoe nastrevenswaardig de deugd is en hoe de ondeugd te schande maakt. Over de ondeugd, moet u zelden spreken, des te meer over de deugd; want de ondeugd dringt zich vanzelf op!"

"Begeleiden wij Jezus op al zijn wegen: zijn we alleen, dan delen wij in de eenzaamheid van Jezus in Bethlehem; zijn wij op reis, dan verenigen wij ons met de wandelingen van Jezus door Palestina en naar Calvarië. Worden wij door boze tongen belasterd, dan plaatsen wij ons naast de gegeselde Heer; wanneer de mensen ons kruisigen, dan houden wij het vol bij de gekruisigde Jezus."

"Het kruis opent de deuren naar de hemel, het kruis, dat de Zoon van de almachtige God zo heeft liefgehad!"

"Mijn Jezus, ik ben niet in staat te doen, wat U behaagt; zonder uw genade kan ik niet deemoedig zijn; zonder uw genade kan ik niet gehoorzaam zijn; zonder uw genade kan ik U niet liefhebben; help mij omwille van Uw dood en omwille van Uw lijden, omwille van Uw Bloed, omwille van de smarten van Uw Moeder; geef dat ik zo biecht, zoals U het zou willen, geef mij een grote afschuw van alles wat U mishaagt."

"Leef in mij, lijd in mij, dan heeft U mij helemaal, mijn innerlijk, mijn uiterlijk, doet U met mij zoals u behaagt; ik verdien het eigenlijk niet, dat U mij aanneemt maar doet U het vanwege uw barmhartigheid!"

"Zusters, bemint Jezus toch! Houden wij Jezus voortdurend vertegenwoordigd in ons hart, in ons denken, in ons spreken: bidden wij voor de vernieuwing van de wereld in Christus, doen wij ons moeite, om de zielen van onze medemensen voor God te winnen: maar eerst, weest vrolijk en tevreden in God. Heiligen wij ons voor de hemel en geven wij het Bloed van Christus de eer!"

"Mijn lieve Jezus, geprezen zij Uw geduld, dat U met zo'n grote liefde alle verachting, ongerechtigheid en oorvijgen verdragen liet. Mijn God, wat een deemoed! Geprezen zij uw geduld, dat U de geselslagen en alle pijn verdragen liet; leg in mijn hart 'n grote wens om te lijden en een grote ijver om mensen naar Uw bloedovergoten kruis te leiden."
Terug